Information om behandling av personuppgifter – GDPR

Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av kund- och leverantörskontakter samt andra relevanta kontaktuppgifter kommer personuppgifter att behandlas av Glafsfjordens Maskin & Svets AB, och av denna anledning lämnas följande information.

Glafsfjordens Maskin & Svets AB behandling av personuppgifter

GMS AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt.

Kundregister

De personuppgifter, namn, adress, telefon och e-post som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan behörig företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen.

Leverantörsregister

De personuppgifter, namn, adress, telefon och e-post som kommer att behandlas erhålls från leverantören, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan behörig företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera leverantörsrelationen.

Syftet med vår hantering av kund och leverantörs-register är att vid registrering och lagring av dessa personuppgifter underlätta och enkelt administrativt hantera order och fakturor till kund samt beställningar och fakturor från leverantörer.

Kund och Leverantörers personuppgifter i affärssystemet och i mail skyddas av lösenord.

Leads i CRM-system samt olika listor i excel filer. Namn, kontaktuppgifter och annan information har till syfte att användas i marknadsföring, event och nyhetsbrev genom utskick via post och e-post samt försäljningssamtal via telefon.

Kontaktregister i vårt e-postsystem. Namn, kontaktuppgifter har till syfte att underlätta kontakt i den dagliga administrationen. All information är skyddad för utomstående med lösenord.

Anställdas uppgifter i vårt lönesystem såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, lön, frånvaro har till syfte att användas för att kunna betala ut lön enligt anställningsavtalet.

All information som finns i vårt affärssystem och i system där personuppgifter hanteras är skyddat för utomstående av lösenord. Personuppgifter behandlas konfidentiellt.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Glafsfjordens Maskin & Svets AB skyldig att bevara dokumentationen (Bokföringen) i detta avseende under minst sju år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Glafsfjordens Maskin & Svets AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Glafsfjordens Maskin & Svets AB personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Kontaktperson

Pia Henriksson